Érettségi fellebbezés, megtekintés, észrevételek – 3 írásbeli érettségi jogorvoslat közép- és emelt szintű vizsga esetén

Érettségi fellebbezés, megtekintés, észrevételek – 3 írásbeli érettségi jogorvoslat közép- és emelt szintű vizsga esetén

Figyelem: A cikk szerzője NEM jogász.

A cikk a szerző személyes véleménye, nem jogi tanács!
Nincs garancia a pozitív kimenetelre sem jogi, sem bármilyen más szempontból.
Az újraértékelés során a vizsgázó veszíthet pontszámaiból.

A diákok ritkán élnek érettségijükkel kapcsolatban a jog adta érdekvédelmi lehetőségekkel (évente kb. 5 %). 

Lehet, hogy ilyen jól működik a rendszer, és valóban csak kevés szabálytalanság történik. De sejthetően a diákok sem túl motiváltak kekeckedni az őket értékelő, sorsukról döntő tanárokkal, intézményekkel, hatóságokkal. Teljesen érthető, hogy senki sem akar bajkeverőnek tűnni. 

Pedig nagyon fontos és legitim eszközök állnak a diákok rendelkezésére sérelem esetén. 
A fellebbezés csak az egyik ilyen lehetőség. Ebben a blogposztban megismerheted mindet, és hogy mikor hogyan, melyikkel érdemes próbálkozni.

Az érettségi vizsga menetét a 100/1997. (VI. 13.) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló Kormányrendelet írja le (a továbbiakban: Rendelet). Ha a vizsga, vagy annak értékelése törvénybeütközően valósult meg, ez a Rendelet határozza meg, mit tehetsz.

A feladatlapot leadtad, kiléptél a teremből…

Úgy érzed, valamit nagyon elszúrtak. Igazán szerezhettek volna egy normális hangszórót. Vagy olyan helyre ültettek, ahonnan nem hallottál semmit. Vagy már több olyan beszámolót is hallottam, hogy egy önkormányzat a vizsganapra szervezett egy útfelújítást a vizsgahelyszín mellé, és a munkálatok zaja határozottan zavarta a vizsgázókat dolgozatírás közben. Utóbbi esetben például a Rendelet szerint a rendelkezésre álló időt meg kell hosszabbítani a zavar miatt kiesett idővel (Rendelet 19. § (3)). 

De ha ez nem történik meg, vagy a zavaró tényező folyamatosan fennáll, indokolt lehet egy észrevétel benyújtása. Ebben a vizsgaszervezés problémáiról értesítheted a hatóságot.

érettségi, aggódó diák

1. Az érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos észrevétel
(Rendelet 30. § (5))

Nagyon rövid időd van ezzel a jogoddal élni!

Az írásbeli vizsga lezárását követő 2 órán belül le kell adnod az észrevételed!

Ha a vizsgázó szerint az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgakövetelményben, vagy a Rendeletben foglalt vizsgaszervezési technikai jellegű előírásokat megszegték. Érdekes módon ez csak az emelt szintű vizsga esetén elérhető lehetőség.

Az írásbeli vizsga lezárását követő 2 órán belül. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Írásban, a területileg illetékes Kormányhivatalnak címezve.

Erre nincs nyomtatvány, ne is keresd. Nyugodtan írd meg, mint egy levelet, kézzel.

 

Az emelt érettségi vizsgahelyszínén, a Kormányhivatal megbízottjánál, aki a benyújtott észrevételt továbbítja a területileg illetékes Kormányhivatalnak.

A Kormányhivatal az észrevételt öt munkanapon belül kivizsgálja, és ez alapján az igazgató intézkedéseket rendelhet el.

Ez valószínűleg inkább már csak a későbbi vizsganapokra lesz hatással (de legalább majd akkor nem kell légkalapács zajában koncentrálni a torz magnóra). 

Ezen túl ha később megfellebbeznéd az érettségi eredményedet, egyel több írásos bizonyíték áll a pártodon.

30. § *  (1) *  Ha a vizsgázó a vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a vizsgatárgyak központi vizsgakövetelmények alapján kiadott feladatlapjain elkészített vizsgadolgozatok javításáról, értékeléséről a kormányhivatal gondoskodik. Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli feladatlapjainak és útmutatóinak kidolgozásába be kell vonni az érdekelt felsőoktatási szakcsoportok képviselőjét. A közreműködés rendjét az érdekeltek közösen állapítják meg.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a (2a)-(2p) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2a) *  A vizsgázót külön, kizárólag az emelt szintű vizsgán résztvevőkből álló vizsgacsoportba kell beosztani.

(2b) *  A feladatlapokat a felügyelő tanár – a járási hivatal közreműködésével – veszi át a kormányhivatal megbízottjától, és viszi magával a vizsga helyszínére.

(2c) *  A vizsgázókat a vizsgacsoporton belül folyamatosan, az arab számokat alkalmazva sorszámmal kell ellátni, a csoport száma törve a vizsgázó sorszámával adja a vizsgázó azonosító jelét.

(2d) *  A vizsgázókról – vizsgatermenként – vizsgáztatási jegyzéket kell készíteni, a vizsgáztatási jegyzék tartalmazza a vizsga helyét, idejét, a vizsgatárgyat, a vizsgázó nevét, anyja nevét, születési idejét és azonosító jelét.

(2e) *  A felügyelő tanár az ültetést követően megállapítja a vizsgázók személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, és azok megszegésének lehetséges következményeit, majd minden vizsgázó részére átad egy-egy borítékot. A borítékon fel kell tüntetni a vizsgázó azonosító jelét, a vizsgatárgyat és a vizsga szintjét. A borítékon a vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. Ezt követően kiosztja a feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen. A feladatlapok kiosztása után a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a munkát megkezdhetik és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell számítani. A vizsgázó mindegyik átvett feladatlap minden oldalán, valamint a pótlapokon feltünteti az azonosító jelét, valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.

(2f) *  Az írásbeli munka befejezése után a felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozaton, a borítékon és a jegyzékben szereplő azonosító jelek megegyeznek-e, továbbá a jegyzéken feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja a jegyzéket.

(2g) *  A vizsgázó a boríték lezárása után a jegyzék aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént.

(2h) *  A kormányhivatal megbízottja a vizsgázók nevét és azonosító jelét tartalmazó jegyzéket a kidolgozási idő lejártával átveszi a felügyelő tanároktól.

(2i) *  A lezárt borítékot a kormányhivatal megbízottja és a felügyelő tanár aláírásával, valamint az iskola körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. A kormányhivatal megbízottja a jegyzéket a vizsgahelyszínen való tárolás időtartama alatt köteles elzárni oly módon, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

(2j) *  A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, valamint a (2i) bekezdés szerint lezárt és hitelesített borítékban az emelt szintű vizsgacsoportok vizsgáztatási jegyzékeit, az írásbeli vizsgának a felügyelő tanár és a kormányhivatal megbízottja által aláírt jegyzőkönyvét, továbbá az esetleges szabálytalanságok kivizsgálásával kapcsolatosan a 23. § (2) bekezdése szerint elkészített jegyzőkönyveket a kormányhivatal által meghatározott időpontban át kell adni a kormányhivatalnak.

(2k) *  A vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért szaktanár feladata.

(2l) *  A kormányhivatal a vizsgadolgozat kijavítása után a vizsgajegyzék alapján rávezeti a kijavított vizsgadolgozatra a vizsgázó nevét.

(2m) *  A kormányhivatal a kijavított vizsgadolgozatokat átadja a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának.

(2n) *  A vizsgadolgozatok megtekintésének napját a Hivatal határozza meg. A kormányhivatal tájékoztatja a vizsgázót, hogy a vizsgadolgozatát hol és mikor tekintheti meg.

(2o) *  Az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét a vizsgadolgozattal együtt megküldi a kormányhivatalnak, amely az észrevétellel érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem vett részt a javítási, értékelési útmutató alapján újraértékelteti. A szaktanár megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet, ezt követően a szaktanár értékelésének eredményét a kormányhivatal megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának.

(2p) *  Az igazgató a kormányhivatal által megküldött vizsgadolgozatokat és a szaktanári értékeléseket továbbítja a vizsgabizottság elnökének.

(3) *  A vizsgabizottság az előzetes értekezleten tudomásul veszi a kormányhivatal által megküldött szaktanári értékeléseket, és rávezeti azokat az osztályozó ívre. A tájékoztató értekezleten a vizsgázókat tájékoztatni kell a szaktanári értékelésről.

(4) *  Az írásbeli vizsgán feltárt szabálytalanság esetén a vizsgadolgozatot javító szaktanárnak javaslatot kell tennie a minősítésre arra az esetre, ha a vizsgabizottság a szabálytalanságot megállapítja, és arra az esetre, ha megállapítja, hogy nem történt szabálytalanság; hasonló módon kell az értékelést elkészítenie, ha a javítás során következtet szabálytalanság elkövetésére. Ha a vizsgabizottságnak ki kell vizsgálnia az írásbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságot, a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatosan hozott döntésétől függően fogadja el a kormányhivatal által megküldött szaktanári értékelést.

(5) *  Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgázó szerint az e rendeletben és az adott vizsgatárgy központi vizsgakövetelményeiben foglalt vizsgaszervezési technikai jellegű előírásokat megszegték, az írásbeli vizsga lezárását követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, a kormányhivatal megbízottjánál a kormányhivatalnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. A kormányhivatal megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal az észrevételt öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt, valamint a vizsga további menetével kapcsolatban a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki – szükség esetén – megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket. A vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatója a kormányhivatal vizsgálatának eredményéről, és a további intézkedés szükségességéről írásban értesíti a vizsgabizottságot.

…a feladatlapod kiértékelik, megtekintésre bocsátják, …

Az érettségi dolgozatokat mind középszinten, mind emelt szinten szaktanárok javítják útmutató alapján, amit később nyilvánosságra hoznak – igaz, hogy pontosan kicsodák a szaktanárok, szintenként eltérő.

Középszintű feladatlapok javítását a vizsgaalkalom helyszínéül szolgáló intézmény szaktanárai végzik – más szóval, ha rendes érettségidet írod, a saját tanáraid. A középszintű feladatlapon a neved is szerepel, de ez a javítást elméletileg nem tudja befolyásolni, mert szigorúan a javítási útmutató alapján történik. 

Az emeltek javítása az előbbivel szemben egy központi helyszínen zajlik, a Kormányhivatal által kijelölt szaktanárok közreműködésével. Ezeken a feladatlapokon az érettségiző nevét tilos feltűntetni, csak a diákhoz rendelt álnevesítő kódot. Ezt minden diák a vizsgán kapta meg. A már kijavított dolgozatot később a kódlista alapján újból társítják a vizsgázó nevével illetve intézményével, ahova azt visszaküldik.

Az eredmények kihirdetése előtt a diákoknak lehetőséget kell biztosítani a javítás megtekintésére, a pontszámok és a javítás helyességének ellenőrzésére. A megtekintésre egy fő képviselőt vihetsz magaddal. Így a dolgozat eredeti példányát meg tudod mutatni másnak is, de közben nem akadályozol másokat szükségtelenül a helyszínen abban, hogy ugyanezt tegyék. Emellett a dolgozatról a betekintő másolatot is készíthet – azaz fényképet készíthetsz, vagy ha a feltételek adottak, szkennelt kópiát vagy fénymásolatot kérhetsz. A fénymásolás költségeit az intézményvezető elkérheti a diáktól, úgyhogy vigyél magaddal aprót!

Rövid időd van a megtekintésre!

Az egyetlen kijelölt napon, általában 8-16 óra között.

Középszinten az intézményvezető, emelt szinten az Oktatási Hivatal határozza meg a megtekintés napját.

Ha a feladatlap javításában olyan hibát találsz, ami egyértelműen, javítókulcs alapján is téves, lehetőséged van egy gyors korrekciót kérni, amit észrevétel benyújtásával tehetsz meg. Ilyen egyértelműen téves javítás például ha a tanár nem javított ki egy feladatrészt, ha nem a javítókulcs szerinti pontszámot kaptad meg, ha a pontszámok nem megfelelően lettek összeszámolva, vagy ha a javítókulcs szerint elfogadható válaszra nem kaptál pontot. Ezek nem igényelnek különösebb bizonyítást, indoklást vagy mérlegelést, és még a végeredmény kihirdetése előtt orvosolhatók. Más jellegű észrevételt (pl. feladat követelményi megfelelősége, a javítókulcs hibái) viszont ebben a formában nem tehetsz, hiszen minden egyéb ügy komoly mérlegelést igényel.

2. Írásbeli érettségi feladatlap javításával kapcsolatos észrevétel
(Rendelet 26-27. §)

Rövid időd van ezzel a jogoddal élni!

A megtekintés napja utáni első munkanap végéig (16 óráig) le kell adnod észrevételeid!

Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére.

Írásban, a területileg illetékes Kormányhivatalnak címezve. 

Erre nincs nyomtatvány, ne is keresd. Nyugodtan írd meg kézzel, mint egy levelet!

A jogszabály nem részletezi, kinek kell odaadni, csak azt, hogy az adott intézmény Igazgatójának feladata lesz az észrevétel továbbítása a Vizsgabizottság elnökének (közép) vagy a területileg illetékes Kormányhivatalnak (emelt). 

Feltételezhetően a megtekintés helyszínén lehet az észrevételeket leadni.

Középszinten:

A vizsgabizottság értekezletén megvizsgálják az észrevételeket. 

FIGYELEM: Középszinten a jogszabályban nincs garancia arra, hogy az újraértékelés csak a kifogásolt feladatot érintheti (bár igazából ez a gyakorlat)!

Az észrevétel elbírálásában a javító szaktanár nem vehet részt. A bizottság egy másik (nem a dolgozatot javító) szaktanár véleményét figyelembe véve határozatot hozhat az értékelés módosításáról. (Rendelet 27. §). 

Az értékelés pozitív és negatív irányban is változhat!

Emelt szinten:

Az Igazgató az észrevételezett feladatot továbbítja a területileg illetékes Kormányhivatalnak, ahol egy másik, addig az adott dolgozat értékelésében nem érintett szaktanár a feladat egészét újból értékeli

Az értékelés így pozitív és negatív irányban is változhat! (Rendelet 30. § (2o)).

26. § *  (1) *  A szaktanár a kijavított vizsgadolgozatra rávezeti az általa javasolt pontszámot, a javítás időpontját, majd aláírásával látja el, és az igazgató által meghatározott időben a borítékokkal együtt átadja az igazgató részére.

(2) *  Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, a középiskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése szerint – meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére.

(3) *  Az igazgató az írásbeli vizsga iratait vizsgatárgyak, valamint vizsgabizottságok szerint szétválogatja, és legalább hét nappal a szóbeli vizsga kezdő napja előtt – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – megküldi a vizsgabizottság elnökének. Az iratokkal együtt megküldi a szóbeli vizsga tételeit is. Az igazgató a következő iratokat továbbítja a vizsgabizottság elnökének:

a) *  a vizsgázók által elkészített vizsgadolgozatokat és a javítási, értékelési útmutatókat,

b) az írásbeli vizsga folyamán felvett jegyzőkönyveket,

c) az írásbeli vizsgadolgozatok szaktanári értékelésére benyújtott vizsgázói észrevételeket,

d) a vizsgákra jelentkezőkről készített összesítő ívet,

e) a szaktanár által javasolt értékeléseket tartalmazó osztályozó ívet,

f) * 

(4) *  A vizsgabizottság elnöke az érettségi vizsga helyszínén az érettségi vizsga összes dokumentumába jogosult betekinteni.

(5) *  Ha a vizsgabizottság elnöke a (3) bekezdés szerinti dokumentumok vizsgálata során a középszintű vizsgadolgozatokban javítatlan hibát talált, vagy úgy ítéli meg, hogy a szaktanár eltért a javítási, értékelési útmutatótól, az igazgató útján haladéktalanul felhívja a javító szaktanárt az érintett vizsgadolgozatoknak a javítási, értékelési útmutató szerinti újbóli javítására.

A vizsgabizottság előzetes értekezlete

27. § (1) A szóbeli vizsga megkezdése előtt, legkésőbb a szóbeli vizsga napján a vizsgabizottság értekezletet tart, amelyen megállapítja az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszok minősítését, a szóbeli vizsga időbeosztását, a vizsgázók és a vizsgatárgyak sorrendjét, valamint az eredményhirdetés időpontját.

(2) *  Az igazgató gondoskodik arról, hogy a vizsgázók bizonyítványai, az iskolai törzslapok, a középiskola pedagógiai programja, a vizsgatárgyak központi vizsgakövetelményei a vizsgabizottság rendelkezésére álljanak.

(3) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás szaktanári értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújtott be, az igazgató gondoskodik arról, hogy az előzetes értekezleten helyettes szaktanár álljon rendelkezésre az észrevételben foglaltak elbírálására. Az észrevétel elbírálásában nem vehet részt az a szaktanár, aki a megoldást értékelte. Az észrevétel kivizsgálásával kapcsolatosan részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, és a döntést indokolással ellátott határozatba kell foglalni.

(4) *  A vizsgabizottság elnöke kezdeményezi a szaktanár által javasolt értékelés módosítását, ha javítatlan hibát, téves javítást talált, vagy a szaktanár eltért a javítási útmutatótól. Az értékelés megváltoztatásáról a vizsgabizottság határozatot hoz.

(5) Az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldások minősítését rá kell vezetni az osztályozó ívre.

…és kihirdetik az eredményt.

Eredményhirdetéskor az érettségi eredmény még nem végleges, de a feladatlap javítása már elméletileg a javítókulcsnak megfelelő. 

De mi van, ha maga a feladat vagy a megoldókulcs volt hibás

Mi van, ha olyan tudást kértek számon, ami nem szerepelt a követelményben

Az érettségi feladatlap és javítási útmutató szakszerű és követelménynek megfelelő elkészítésért a tételkészítő bizottságok elnökei felelősek. (Rendelet 18/A. §) A vizsgázó – ha úgy dönt – élhet egy olyan érveléssel, hogy a kérdéses feladat vagy javítókulcs nem szakszerű és/vagy a követelményekkel összeegyeztethetetlen, tehát jogszabályellenes. 

Természetesen bármelyik másik idetartozó jogszabálysértés is ezen a módon orvosolható.

fellebbezés, jogorvoslat

 

3. Érettségi eredmény megfellebbezése

Felnőtt segítség kellhet!

Ha kiskorú vagy, szükséged lesz valamelyik szülődre vagy törvényes képviselődre a fellebbezéshez!

A szülő vagy a tanuló az érettségi döntés ellen jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be.

Az érettségi döntést követő öt napon belül – ez naptári napot jelent. A határidő jogvesztő, az igazolásnak helye nincs. Három munkanapon belül elbírálásra kerül.

Írásban, középszinten a területileg illetékes Kormányhivatalnak, emelt szinten az Oktatási Hivatalnak címezve. Erre sincs formanyomtatvány, írjátok meg, mint egy levelet!

A vizsga helyszínéül szolgáló intézmény igazgatójának, aki a címzettnek továbbítani fogja a fellebbezésre.

Ez az egyetlen módszer arra, hogy az érettségi döntést megváltoztasd, vagy a vizsgafeladatok és a javítókulcs tartalmát vitasd.

59. § (1) *  A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen az Nkt. 38. § (7) bekezdésében szabályozott fellebbezést – a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak címezve – az igazgatónak nyújthatja be.

(2) *  Az igazgató a fellebbezést a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon kézbesítővel megküldi a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak. A fellebbezéshez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.

(3) *  A kormányhivatal, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal a fellebbezés tárgyában – az Nkt. 38. § (7) bekezdése alapján – meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg – rövid úton (futár, e-mail, telefon) értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét.

Légy öntudatos és tájékozott! Mérlegelj és dönts!

Ha a vizsga szerinted törvénybeütközően valósult meg, védd meg magad! 

A fent felsorolt eszközökkel te is rábírhatod a hatóságot, az intézményvezetőket és a vizsgabizottságokat a jogkövető magatartásra.

Ez pedig mindenkinek az érdeke – legyen szó akár egyetlen hibás feladatról, akár egy rendszerszintű, teljes vizsgaidőszakot megmérgező problémáról.

Oszd meg!

Vélemény, hozzászólás?

Related Posts

A kovalens kötés polaritása

Néha a tanár is belezavarodik A minap az egyik konzultációs alkalmon egy diákom bedobott egy feladatot, ami szerepelt az egyik emelt kémia érettségin. Így szólt

Színes oldatok. Néhány kémcső alján láthattok szilárd anyagot is, ezek ún. telített oldatok.

Oldhatósággal kapcsolatos számolások

Itt beágyazott új videónkban, az emelt kémia érettségi számolási feladatinak sűrűn előforduló építőkövével, az oldhatósággal, illetve annak hőmérsékletfüggésével foglalkozunk. Lesz szó telített, telítetlen és túltelített